СТАТУТ СРПСКЕ ШКОЛЕ У СЕЛУ ПОДИ КОД ЕРЦЕГ НОВОГА

ПРИРЕДИО: ГОРАН КОМАР

Овом приликом објављујемо комплетан текст Статута српско-православне школе у херцегновском селу Поди под аустроугарском окупацијом. Поди су село поморскох трговаца и ктитора Српске Православне Цркве, као и личности знатног политичког формата које су учествовале у управним тијелима Топаљске комунитади (историјско језгро општине Ерцег Нови, основано 1718). Истакли су се великим бројем крупних задужбинара, међу којима би овдје поменули Глигора Павковића, Александра-Леса Павковића и Јевросиму Владиславић-Лакетић. Управо је у Подима у 19. вијеку основана Српска поморска закладна школа.

            Статутом је исказана чврсто и непоколебљиво опредјељење за чување српског језика и ћириличког писма. Међу управитељима се налази свештеник Петар Аврамовић из свештеничке лозе која је Српској Цркви дала близу тридесет свештеника, међу којима прве старјешине обновљеног манастира Савина на измаку Морејског рата. Они су потекли из требињског краја. Такође, познати и заслужни национални прегелац, писац, Вељко Радојевић који се много заузимао са српски народни интерес на тлу сјеверне Америке.   

 

 

ПОДИ, 1890

 

Установа (Статут) за Православно српско училиште на Подима у Опћини Ерцегновској

 

Признаје се да год. 1864. неки побожни и родољубиви чланови српског православног општества Пођанског зачеше племениту мисао и утемељише у средини својој код православне парохијалне цркве СС. Сргија и Вагха на Подима, једно српско православно училиште са намјером да се пођанска младеж васпитава религиозно у духу православља, а умно развија и науковно просвећује својијем српскијем материнскијем језиком. Обезбједише ту своју задужбину закладом састављеном из добровољнијех прилога које дароваше чланови православног Општества црквеног Пођанског и други на страни живећи, оградивши је Закладним Писмом потврђеним од утемељитеља њиовим подписима на православни Спасовдан 1864, одобреним од Православне Епархијалне Духовне Власти под 27 Јуна 1864, а од Преузв. Намјесништва под 7 Децембра и. Г. 1864 Б. 13491/3318, које се овдје придодаје.

Увиђајући пак на крају подписани Одбор и утемељитељи односно њиови насљедници  да се поменута овдје приложена стара Установа не слаже у многоме са садањим школским законима и уредбама закључише одредити ову нову Установу у духу и смислу старе а сагласну са реченим законима и наредбама коју подлажу одобрењу црковне и грађанске власти школске.

 

Сврха или цијел задужбине.

§. 1.

 

На Подима у Опћини Ерцегновској обстоји и обстојаће српско православно училиште мушко за ђецу православне вјероисповједи ослоњено на § 4 државног школског закона од 25 Маја 1868, које ће се строго управљати по захтијевима § 70 државног закона школског од 14 Маја 1869.

 

Име, наслов.

§. 2.

 

Завод овај васпитатељно просвјетни зове се сада и зваће се вазда без промјене: Православно Училиште Пођанско и то сагласно § 15 старе Установе

 

Заклада, уздржавање

§. 3.

 

Завод овај уздржаваће се доходцима из закладе која има сада: у државним обветницима ф: 3950 им. Вр; у новцу на вересији ф: 3211, као и онима који ће се вазда придодавати заклади.

 

Умножавање Закладе.

§. 4.

 

Повећаваће се Заклада случајним оставштинама истој, прибављањем нових утемељитеља мјесни и извањски, примањем и најмањих прилога сакупљањем такових у парв. Парох. цркви пођанској на дан српског просвјетитеља и покровитеља С. Саве, на који празник има се држати неизоставно у цркви парастос умрлим утемељитељима и водоосвећење у Училишту.

 

О утемељитељима.

§. 5.

 

Утемељитељем постаје сваки члан христијанске православне вјероисповједи, мјесни и извањски, који приложи заклади у једанпут ф: 100 стотину у вр. а. Или се законито обвеже, да их је дужан истој плаћајући на толику своју добит 6%.

 

Обезбјеђење закладе.

§. 6.

 

 

Заклада се обезбјеђује са свотама у државним обвезницама ф: 3950, у новцу на добит са јамчевином ф: 3211 као и са свима прилозима што ће се у будуће сакупљати и углавничивати. Главнице имају стојати вазда нетакнуте, а доходци из ових употребљавати се на сврху намијењену т. ј. На уздржавање српске школе за православну ђецу Пођанску.

 

§. 7.

 

Кад би се у икоје вријеме и под каквим драго изговором одступило од увјета у §. 6, који остаје неискључим те кад би престало уздржавање завода а главнице или доходци обратили се на друге сврхе, па биле оне и корисне; у таквом случају уговара се овом установом, да има прећи сав школски иметак, како главнице тако и добити, које би се на њих стекле, у власништво православне парохијалне цркве Пођанске СС. Сргија и Вагха, или која би била.

 

§. 8.

 

Допушта се кад би иза подмиривања, које се за уздржавање школе изискује претијецало пружати помоћ из доходака сиромашним моралним, марљивим ученицима за одјећу, књиге и т. г.

 

 

Надзор Училишта, Одбор школски

Састављање Одбора, дјелокруг истог

 

§. 9.

 

Осим оних који имају право надзора по постојећим законима над школама , надзираваће ово Училиште један одбор састављен од чланова пет.

 

§. 10.

 

Чланове Одбора бирају утемељитељи, односно њиови насљедници, а у несташици ових православно Општество Пођанско. Потврђује их Православна Епископска Консисторија Бококоторско – Дубровачка, или друга епархијална пртавославна духовна власт која би евентуално течајем времена речену замијенила.

 

§. 11.

 

За члана Одбора може бити изабран сваки православни Србин Пођански, преимућствено утемељитељи и њиови насљедници који имају право изборности у Опћинском заступништву, становници пођанске или оближње околине  Опћине Ерцегновске. Предсједништво, подпредсједништво и остала звања, бирају чланови из свога круга. Служба је бесплатна и траје три године, иза којега рока сљедује нови бирање. Служивши назначени трегодишњи рок могу бити опет изабрани.

Паушални трошкови морају се намиривати Одбору из Закладе.

 

§. 12.

 

Кад Одбор послије три мјесеца иза своје трогодишње службе не би приступио новом избору, треба да се на то позове од православне епарх. духовне власти.

Ако и тада не приступи поменутој власти даје се право именовања званично држећи се § 11 ове установе.

 

§. 13.

 

Дјелокруг Одборов јест: заступати школу у свим пословима; пазити да се извршују постојећи училишни закони и наредбе предпостављених школских власти уколико су томе подложне вјероисповједне школе; подмиривати плаћу учитељском особљу; старати се за училишне потребе, за држање у реду школског стана и науковни средст(а)ва; набављати по могућству ако стање закладе допушта књиге и друга помоћна срества сиромашним ученицима; свршетком сваке школске године подности закладне рачуне православној дијац. духовној власти; отварати на учитељско мјесто натјечај; предлагати вријеме наставе; настојати о марљивом полажењу школе; подпомагати учитеља у извршивању његових дужности; подносити мњења и предлагати православној дијацезалној духовној власти све што би се клонило на унапређење закладе и на углед завода, а да се слаже са постојећим државним законима.

 

Право предлагања учитеља, његова својства, дужности и права.

 

§. 14.

 

Право предлагања учитеља даје се на свагда школском Одбору, састављеном како гласи §. 11 ове Установе. Предложени учитељ има бити именован од земаљске школске власти на темељу §. 7 закона школског од 29 Декембра 1871, осим ако му томе смета изнимка предвиђена у §. 50 државног школског закона од 14 Маја 1869.

 

§. 15.

 

Пошто је ово училиште вјероисповједно, то и учитељ истог ваља да буде православне вјероисповједи; држављанин аустријански и оспособљен на учитељство како изискују постојећи закони §.§. 34, 38 шк. закона од 14. Маја 1869.

 

§. 16.

 

К дужностима учитељевим осим оних, које су му назначене у Правилнику школском и обукословном за опће пучке учионе, изданом уз Наредбу Високог Министарства за богоштовје и јавну наставу, под 20 Августа 1870, придају се још и сљедеће: предавати у школи православно црквено пјеније; окупљати неђељом и празницима ђецу и пратити их у цркву; надгледати их при религијозним вјежбама и свету службу с њима одговарати; у цркви за пјевницом бити и пјевати.

Ако је учитељ свештеник, дужан ће бити при потреби и у неким приликама свештенодјејствовати, без права ради вршења тијех служба награде захтјевати.

 

§. 17.

 

Плаћа учитељева чим доходци закладе допусте, састојаће се из фијор: 400 в. а. и безплатни стан, али накнада у име тога. Одбор договорно са утемељитељима, са знањем и одобрењем прав. епарх. духовне власти, моћи ће повисити плаћу учитељу.

 

§. 18.

 

Хотећи намјештени учитељ оставити своје мјесто, дужан је то јавити Одбору три мјесеца напријед по смислу §. 32 Правилника школског обукословног.

Једнако обвезује се Одбор ознанити учитеља три мјесеца напријед, кад науми одпустити га и кроз то вријеме отворити натјечај да се покрије мјесто.

 

§. 19.

 

Докле заклада нарасте, да би се могла са доходцима из исте подмиривати назначена учитељу плаћа, као и у случају несташице учитеља православне вјероисповједи, оспособљеног по постојећим законима, моћи ће Одбор предложити за надомјесног учитеља дозволом надлежне епархијалне духовне власти Пароха Пођанског, оли другог сусједног оближњег пароха, да привремено учитељствује, онако као што бива са дозволом дотичне власти школске, да у неким мјестима пароси као спомоћни учитељи врше привремено учитељску службу.

Таковом одмјериће се плаћа према труду и успјеху са одобрењем горепоменуте духовне власти.

 

Главне црте за наставни ред.

 

§. 20.

 

Предавање, настава у овом училишту, има саодговарати у погледу обсега колико се учи у јавној пучкој школи сходно §. 70. школ. Закона од 14. Маја 1869, а по строгој дужности мора бити у језику српском и писменима ћирилском.

Саразмјерно времену наставе и снази особља, сагласно §. 6. држ. школ. закона 14. Маја 1869, моћи ће се увести учење и другог језика, али без наносити уштрб науковном српском језику.

У старијим пак разредима уз ћирилицу, учиће се и латиницом.

 

§. 21.

 

Учевну основу или градиво за вјеронаук српским језиком и са ћирилицом има саставити и уредити Православна Епархијална Консисторија, држећи се у томе законитих изданих прописа по смислу §. 5 држ. школ. закона од 14.Маја 1869.

 

Парво полазења овог училишта.

 

§. 22.

 

Полазити ово училиште по праву моћи ће само православна мушка ђеца Пођанска, такођер и женска, која нијесу навршила 12 година, кад би било у школи мјеста и докле би се завела посебна женска школа. Друга ђеца која станују изван школске околине Пођанске примала би се, докле се напуни довољни број, кад би простор школски допустио.

Него таково примање има бити вазда са знањем и предходним одобрењем Одбора школског, а ђеца која би га шћела полазити, да су православне вјере.

 

О вјероучитељу.

 

§. 23.

 

Вјеронаук ће предавати православни парох Пођански, или његов замјеник, уоблашћењем православне епархијалне државне власти, уз награду коју му Одбор одреди одобрењем поменуте црковне власти, сложно са §. 12. старе установе.

 

Завршне одредбе.

 

§. 24.

 

Установљава се да школска година почиње и свршује у исто вријеме кад и код други јавни пучки школа у Окружју Бококоторском. Према томе и велики годишњи одмор има једнако трајати.

Други дани одмора преко године назначују се сљедећи: Имендани Њ.Њ. В.В. Цара и Царице 4 октомбра и 19 Нов. по новом кал; све неђеље и сви заповједни празници Св. Прав. цркве; двије задушне Суботе; света велика страсна седмица; навечер Божића, Богојавленија, Цвијети, Бијелих Поклада и сваки Четвртак послије подне.

 

§. 25.

 

Ово вјероисповједно училиште сматраће се као приватно, докле би се заискало и одржало право јавности од Високог ћ. к. Министарства богоштовија и јавне наставе.

 

 

-

 

На данашњем састанку утемељитеља односно њиови насљедника, сазваном од садањег школског Одбора на Подима, код Праваославне парохијалне цркве СС. Сергија и Вагха – прочитана је са стране Одбора ова нова Установа и протумачена у савременом присуству свијех дољеподписанијех; узпоређена је са старом овде приложеном Установом од дате: на Парвославни Спасовдан 1864, коју као подпуно саодговрајућу њиовој жељи и вољи утврђују својијем подписима и парохијалнијем печатом ниже стављеним, закључујући, да се у троструком обрасцу поднесе на одобрење Високпр. Православне Епископске Консисторије и Преузв. ћ. к. Покр. (Школског Вијећа) Намјесништва.

 

На Подима код Прав. парох. цркве СС. Сргија и Вагха

Дана 14. Сетембра 1890

 

На бр. 899

Виђено и одобрено.

Од Правосл. Еписк. Консисторије

У Котору 18/30 Септем. 1890.

У осуству Њег. Високопреосвеш.

Господина Епископа

(М.П.) Петар Миџор в. Р.

Протопрезв. Консистор.

 

Одбор. Лука Мисинезовић пресједник с. р.

+Васо Тушуп члан

Петар Аврамовић благајник с. .р

 

Утемељитељи или насљедници:

Спиро Гојковић с. .р

Глиго Петровић с. .р

Вељко Радојевић с. .р

Васо Тушуп с. .р

Петар Аврамовић Парох с. .р

Срђе Русовић с. .р