Ко­ви­ћев ко­сов­ски суд

„Не­ћу ја да го­во­рим, не­ма сми­сла. Бо­ље да сту­ден­ти осе­те, чу­ју, да са­ми ис­пи­та­ју шта се ов­де де­ша­ва, да из­ва­га­ју ни­јан­се ко­је су им по­треб­не за до­но­ше­ње за­кљу­ча­ка”, го­во­ри је­дан про­фе­сор на Га­зи­ме­ста­ну. У рас­кли­ма­ном ауто­бу­су он ће за­јед­но с њи­ма го­ди­на­ма оби­ла­зи­ти за­бо­ра­вље­не љу­де, на­став­ни­ке, по­ру­ше­на цр­кви­шта, спо­ме­ни­ке Уне­ска, до­мо­ве кул­ту­ре... За­вр­ши­ће у при­зрен­ској бол­ни­ци на­кон тро­ва­ња хра­ном и с љу­ба­вљу го­во­ри­ти о ле­ка­ри­ма Ал­бан­ци­ма иако је, ма­ло­час, сти­гао из срп­ског ге­та – од по­ни­же­них и за­по­ста­вље­них. Све ове го­ди­не, укљу­чу­ју­ћи и пан­де­миј­ске, тај европ­ски чо­век тро­ши да пра­ти Ви­дов­дан и ње­го­ве гра­ча­нич­ке про­гра­ме и но­ћи по скром­ним до­мо­ви­ма ко­сов­ских Ср­ба. Про­те­кли Ви­дов­дан био је гост Да­рин­ке Је­врић. То је по­чив­ша пе­сни­ки­ња ко­ја је оста­ла са сво­јим на­ро­дом и је­зи­ком, же­на ко­ја је у При­шти­ни, на­кон оп­штег про­го­на и бе­жа­ни­је 1999. го­ди­не, од­лу­чи­ла да жи­во­том по­све­до­чи сва­ку реч сво­је по­е­зи­је.

Си­гур­но је да су и дру­ги, као на­ре­че­ни про­фе­сор, пу­то­ва­ли, го­во­ри­ли, пи­са­ли, рас­пра­вља­ли, зло­па­ти­ли се по бол­ни­ца­ма, би­ва­ли пре­тре­са­ни и сум­њи­че­ни од по­ли­ци­је, али се са­мо од ма­ло­број­них тра­жи­ло да по­све­до­че жи­во­том, по­ро­ди­цом и по­ло­жа­јем сво­је ре­чи, де­ло и иде­је. На­и­шао је тре­ну­так да у те ма­ло­број­не сту­пи ју­нак ове при­че, про­фе­сор оп­ште исто­ри­је но­вог ве­ка на Фи­ло­зоф­ском фа­кул­те­ту у Бе­о­гра­ду Ми­лош Ко­вић.

Ака­дем­ска ка­ри­је­ра, на­уч­ни ра­до­ви, че­сти­тост и рад са сту­ден­ти­ма из­гле­да­ју бес­пре­кор­но, али има не­што што ње­го­вим ко­ле­га­ма сме­та и због че­га је пре­дат су­ду и осу­да­ма, а ње­го­ва на­пре­до­ва­ња по­ста­ла су пред­мет јав­них рас­пра­ва и де­ба­та. Укљу­чи­ли су се ста­во­ви о НА­ТО-у, Ја­се­нов­цу, Ко­со­ву, по­ли­ти­ка, пи­зме... На уни­вер­зи­те­ту се сви би­ра­ју на је­дан, а са­мо Ко­вић на дру­ги на­чин, па се та­ко све пре­тво­ри­ло у ап­сурд: ко­ми­си­ју за из­бор у зва­ње ре­дов­ног про­фе­со­ра из­гла­са­ва­ју они ко­ји су га ту­жи­ли и че­ка­ју суд­ску пре­су­ду! Да­кле, са­да су до­би­ли при­ли­ку да му пре­су­де на фа­кул­те­ту, за слу­чај да на ре­дов­ном су­ду из­гу­бе. Има ли у све­му ово­ме не­ког ви­шег сми­сла, за­што се Ко­вић из­дво­јио ме­ђу де­се­ти­на­ма дру­гих и због че­га је по­ста­ло ва­жно хо­ће ли тај ве­чи­то осмех­ну­ти про­фе­сор оста­ти ме­ђу сво­јим сту­ден­ти­ма и ко­ле­га­ма на уни­вер­зи­те­ту?

На пр­вом ме­сту он не зна да ћу­ти, ја­сно и пре­ци­зно ар­ти­ку­ли­ше сво­је ста­во­ве, не по­ди­ла­зи ни вла­сти­ма ни опо­зи­ци­ји, не­склон је ком­про­ми­си­ма ка­да су основ­ни на­ци­о­нал­ни ин­те­ре­си у пи­та­њу, си­ла и моћ га ма­ло за­ни­ма­ју, ње­го­во Ко­со­во је оп­ти­ми­стич­но, ње­го­во ту­ма­че­ње ко­сов­ског за­ве­та је по­бед­нич­ко. У све­му што ра­ди има ви­шак ср­ча­но­сти и на­уч­ну ар­гу­мен­та­ци­ју, бо­лу­је од мањ­ка иде­о­ло­ги­је, по­не­кад има исто­ри­ју у та­ба­ни­ма... Уз све то Ко­вић има је­дан фа­та­лан не­до­ста­так: спо­со­бан је за ди­ја­лог! У тој осо­би­ни са­бра­ле се се ње­го­ве сре­ће и не­сре­ће „јер, ми не го­во­ри­мо са­мо ре­чи­ма, ми го­во­ри­мо чи­та­вим жи­во­том”, твр­дио је Бо­ри­слав Пе­кић.

Из­гле­да да су мно­ги пре­по­зна­ли го­вор жи­во­та и не­бро­је­не мо­гућ­но­сти ди­ја­ло­га ко­је се ода­тле мо­гу отво­ри­ти. То се ви­ди и у ши­ро­ком кру­гу оних ко­ји пот­пи­су­ју пе­ти­ци­ју за ње­гов оп­ста­нак на уни­вер­зи­те­ту. По­себ­но су за­ни­мљи­ви гла­со­ви ко­ји до­ла­зе са ме­ста где се жи­вот, дух и кул­ту­ра на­ла­зе у ме­ђу­про­сто­ру оп­стан­ка и не­стан­ка:

„Про­фе­сор Ко­вић из­у­зет­но до­при­но­си чу­ва­њу и про­мо­ци­ји на­ше исто­риј­ске и кул­тур­не ба­шти­не на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји, ка­ко на­уч­ним и струч­ним уче­шћем у пу­бли­ко­ва­њу исто­риј­ске гра­ђе та­ко и сво­јим кри­тич­ким тек­сто­ви­ма, апе­ли­ма и по­пу­ла­ри­са­њем спо­ме­нич­ког на­сле­ђа ме­ђу сту­ден­ти­ма и са­рад­ни­ци­ма”, огла­сио се из Ви­со­ких Де­ча­на је­ро­мо­нах Пе­тар Ро­је­вић.

Због све­га ре­че­ног тре­ба­ло би из­бе­га­ва­ти пре­су­ђи­ва­ње Ми­ло­шу Ко­ви­ћу јер оно што је ње­му да­нас у та­ба­ни­ма мо­гло би се су­тра „су­ди­ја­ма” на­ћи у гла­ви, ср­цу или на­уч­ним ра­до­ви­ма.

Жи­во­јин Ра­ко­че­вић

www.politika.rs